About this website & me

Deze pagina’s over de islam zijn van de hand van Dr. Dick Wursten, theoloog, historicus en onderwijsinspecteur (levensbeschouwelijk vakken): www.dick.wursten.be. Het is de neerslag van zijn eigen ‘onderzoek’ naar de koran en de islam, waartoe hij zich genoodzaakt zag omdat hij op z’n honger bleef zitten bij al die websites pro-contra islam die zich – beide – niet bewust zijn van de eigen bias, en die klaarblijkelijk ook nog nooit gehoord hebben van de noodzaak van ‘meta-cognitie‘ (nadenken over hoe je kennis tot stand komt en zoeken naar vormen hoe je dan kunt communiceren). Als het over Schriftreligies gaat, is dat echter het springend punt. Immers:

Enerzijds lijkt er voor het lezen en verstaan van bijbel en koran geen speciale hermeneutiek (uitlegkunde, verklaring en vertolking van een tekst). Het gaat immers over teksten. Een goede historisch-letterkundige studie met kennis van de brontalen en cultuur (context, zelf verworven of met degelijke handboeken) zou moeten volstaan om toch het meest wezenlijke te kunnen begrijpen, verstaan. Zo kunnen we in het Nederlands ook werken van Homerus, Augustinus, Goethe, en Umberto Eco ons min of meer eigen maken.

Anderzijds zijn deze teksten door veel mensen als ‘heilige boeken‘ gelezen èn dit reeds gedurende vele eeuwen, zodat er een enorme ‘betekenis-toename’ heeft plaatsgevonden. Aan die teksten wordt buiten-gewoon gezag toegeschreven. Ze zijn (of bevatten, dat varieert per stroming) goddelijke openbaringen, zegt men, d.w.z.: Er zit informatie in van bovennatuurlijke oorsprong, die op een voor buitenstaanders onnavolgbare wijze in die tekst is terechtgekomen. En: die extra betekenislaag wordt – dit helemaal tot verbijstering van de outsiderslietar – door de gelovigen (de insiders) als in de tekst aanwezig beschouwd. De gewone lees- en uitleggingsregels kunnen maar een deel van de toegekende betekenis blootleggen.

“Lees maar, er staat niet wat er staat…”

Zich van deze stand van zaken bewust te zijn wanneer gelovigen en niet-gelovigen (outsiders en insiders) zich samen buigen over dezelfde teksten (en de daarop gebaseerd religie), is een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) om zelfs maar te mogen hopen tot een inhoudelijk zinvol gesprek te komen. Het kan, want elke insider is in zekere zin ook outsider (al was het maar bij wijze van gedachtenexperiment: hij twijfelt ook wel eens) en elke outsider kan de questions addressed by religion begrijpen, ook als hij de antwoorden misschien niet deelt.

Voilà, op deze wijze heb ik me dus in allerlei teksten van/over de islam, de koran, en de Profeet verdiept. De neerslag daarvan vindt u hier.

Dick Wursten